Tietosuojaseloste


· Rekisterinpitäjä

Helsinki East City Gym Oy (Y-tunnus: 3126475-4)
Mekaanikonkatu 25, 00880 Helsinki
info@ecgym.fi

· Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Mergim Maksuti
Puh. 045 183 0464
Mekaanikonkatu 25, 00880 Helsinki
mergim@ecgym.fi

· Rekisterin nimi

Helsinki East City Gym Oy:n asiakas- ja viestintärekisteri

· Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään Helsinki East City Gym Oy:n markkinoinnin, palveluiden kehittämisen, asiakaskyselyiden, yhteydenottojen, laskutuksen, perinnän, raportoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.

Rekisterissä käsiteltäviä osto- ja asiointitietoja sekä sijaintitietoja voidaan käyttää myös profilointiin ja markkinointitoimenpiteiden sekä asiakasviestinnän kohdentamiseksi. Henkilötietoja voidaan käsitellä tapahtumiin sekä muihin markkinointitoimenpiteisiin osallistumisen yhteydessä.

· Rekisterin tietoseloste

Kaikki rekisteriin tallennettavat asiakkaiden yksilöintitiedot ovat salassa pidettäviä. Rekisterissä voidaan käsitellä muun muassa seuraavia rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja:

Rekisterinpitäjän asiakkaana olevan yrityksen tai yhteisön perustiedot, kuten nimi, henkilötunnus, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero sekä yhteyshenkilön nimi ja edellä mainitut muut yhteystiedot. Rekisterinpitäjän ja rekisteröityjen väliseen asiakassuhteeseen liittyvät tiedot, kuten tilaustiedot, mahdolliset suoramarkkinointiluvat ja -kiellot sekä osapuolten välinen muu yhteydenpito ja palveluun liittyvät tiedot. Tieto rekisterinpitäjän verkkosivuilla tapahtuneesta rekisteröidyn käyttäytymisestä sekä muut vastaavat ryhmittelytiedot, osallistuminen tapahtumiin, tapahtumiin syötetyt tiedot sekä yhteydenotot.

Rekisterinpitäjän tapahtumaan ilmoittautuneen rekisteröidyn etu- ja sukunimi, sekä mahdolliset yhteystiedot ja tapahtumaan annetut tiedot. Rekisteröidyn itsensä syöttämät ilmoittautumistiedot tapahtumaan saattavat sisältää mm. seuraavia tietoja: sähköposti, puhelinnumero ja osoite.

Kaikki tiedot säilytetään kuusi (6) vuotta lukien Helsinki East City Gymin ja asiakkaan asiakassuhteen päättymisvuoden lopusta Kirjanpitolain 2. luvun 10 artiklan (30.12.1997/1336) määräämänä.

· Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteinä ovat asiakkaan ilmoittamat tiedot, asiakastietojärjestelmän ja laskutuksen tietokanta, verkkosivustojen, blogien ja uutiskirjeiden käyttö- ja asiointitiedot sekä asiakashallintajärjestelmän tiedot.

· Säännönmukaiset luovutukset

Rekisteritietoja voidaan jakaa East City Gym Oy:n sisällä sekä East City Gym Oy:n alihankkijoiden kanssa.

· Tietojen luovutus EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tarvittaessa rekisterinpitäjä voi myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn yrityksen ulkopuolisille yrityksille, jotka voivat sijaita myös Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolella olevissa maissa, kuten Yhdysvalloissa. Nämä yritykset voivat käsitellä henkilötietoja tarjotakseen esimerkiksi infrastruktuuri- ja IT-palveluita, tai muita palveluja kuten uutiskirjeiden lähetyksiä. Tällaisissa tapauksissa riittävästä tietoturvasta ja rekisterin käsittelystä huolehditaan EU-U.S. - Privacy Shield - järjestelyillä, tai sopimusteitse käyttäen EU-komission hyväksymiä mallilausekkeita. Luovutettavia henkilötietoja voivat olla nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

· Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt henkilöt. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Tietoverkko ja ATK-laitteet, joilla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muin teknisin toimenpitein. ATK-laitteet sijaitsevat lukitussa ja valvotussa tilassa.

· Tarkastusoikeus

Jokaisella on pääsääntöisesti oikeus saada itseään koskevat tiedot.

Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Pyyntö osoitetaan rekisterin ylläpitäjälle.

Tarkastuspyyntö on maksuton enintään kerran vuodessa (12kk) toteutettuna.

· Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista.

Korjauspyyntö on syytä tehdä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti: pyynnössä on ilmoitettava nimi sekä virheelliset ja korjatut tiedot. Pyyntö osoitetaan rekisterin ylläpitäjälle.

· Evästeet

Tällä sivustolla käytetään evästeitä (Eng. cookies). Käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön.

Evästeet ovat internet-palvelun käyttöä kuvaavia tietoja, jotka tallentuvat esimerkiksi käyttäjän tietokoneeseen, ja, joita voidaan käyttää internet-selaimen ja -palvelimen välisen yhteydenpidon ohjaamiseen. Käyttäjä voi halutessaan estää evästeiden käytön selaimensa asetuksia muuttamalla.

· Sivuston käytön tilastointi

Verkkosivujen käyttöä tilastoidaan anonyymisti lokitiedostojen ja evästeiden avulla. Käyttäjien henkilötietoja ei yhdistetä liikennöintitilastoihin. Tilastoinnin evästeet voivat tallentaa muun muassa seuraavanlaisia tietoja: vierailun kellonaika, vieraillut sivut sivustollamme, mistä vierailija saapui sivustolle sekä mitä selainta vierailija käytti.