SOPIMUSEHDOT

1. YLEISTÄ

Seuraavia ehtoja sovelletaan sopimuksessa ("Jäsenyyssopimus") mainitun henkilön ("Jäsen") ja Helsinki East City Gymin välisessä sopimuksessa. Nämä ehdot ovat keskeinen osa Jäsenyyssopimusta. Jäsenyyssopimuksen lisäksi jäsentä sitovat myös muut erityiset ehdot, joita voi milloin tahansa olla voimassa muissa palveluissa ja tarjouksissa. Nämä ehdot ovat saatavissa verkkosivuiltamme www.ecgym.fi

2. ECGYM JÄSENYYS

2.1. ECGYM-jäseneksi voivat liittyä 18-vuotta täyttäneet oikeustoimikelpoiset henkilöt. Henkilöt, jotka ovat vajaavaltaisia (alle 18-vuotiaat tai joiden oikeustoimikelpoisuutta on rajoitettu) voivat liittyä jäseneksi edunvalvojan tai huoltajan suostumuksella. Alle 18-vuotaiden osalta, huoltaja vastaa kuntosalimaksuista sekä muista taloudellisista velvoitteista.

2.2. Kaikki, jotka vastiketta vastaan käyttävät ECGYM -liikuntakeskuksia tulee tehdä Jäsenyyssopimus.

2.3 joilla on hyvä yleinen terveydentila ja joilla ei ECGYM:n mielestä ole ilmiselvää terveydellistä ja/tai vammautumisen vaaraa

2.4 joilla ei ole aiempaan ECGYM-jäsenyyteen liittyvää velkaa

2.5. jotka eivät ole aiemmin saaneet porttikieltoa yhteen tai useampaan ECGYM-keskukseen.

2.6 jotka eivät ole noudattaneet ECGYM:n asettamia ehtoja ja sääntöjä aiemman ECGYM-jäsenyyden yhteydessä.

2.7 ECGYM:llä on käytössä jäsenkortti. Jäsenkortti on tarkoitettu vain Jäsenen henkilökohtaiseen käyttöön. Korttia ei saa lainata eikä siirtää kolmannelle osapuolelle. Jäsenyyden päättyessä Jäsenen tulee tuhota jäsenkortti viipymättä.

2.8 Jäsenestä otetaan kuva jäseneksi rekisteröitymisen yhteydessä.

2.9 Jäsenyys on voimassa Jäsenyyssopimuksessa mainitusta päivämäärästä alkaen.

2.10. Jäsenyys on henkilökohtainen, eikä sitä voi siirtää toiselle henkilölle, eikä kukaan muu kuin jäsen itse voi käyttää sitä.

2.11 Saatavilla olevat jäsenyystyypit, konseptit ja lisäpalvelut niihin liittyvine kuvauksineen ja hinnastoineen löytyvät verkkosivuiltamme www.ecgym.fi

2.12 ECGYM ei pysty takaamaan paikkojen saatavuutta treenitunneilla ym., joilla paikkoja on rajoitettu määrä.

2.13 ECGYM pyrkii mahdollisuuksien mukaan mukauttamaan valikoimansa ja liikuntakeskusten aukioloajat jäsenten toiveiden mukaan. Liikuntakeskukset voivat joskus olla kiinni tai auki rajoitetuin palveluin pyhien, huoltotöiden, henkilökunnan koulutuksien tai ylivoimaisen esteen vuoksi (katso lauseke 8.1).

2.14 ECGYM liikuntakeskuksissa on kameravalvonta.

2.15 Yritys

2.15.1 Normaali yrityssopimus

Normaalin yrityssopimuksen kautta rekisteröitävillä jäsenillä on oikeus alennushintaan ECGYM:n ja Jäsenen työnantajan välisen sopimuksen mukaisesti. Jäsen on velvollinen ilmoittamaan ECGYM:lle jos hänen työsuhteensa kyseiseen yritykseen päättyy. Kuukausittainen jäsenmaksu nostetaan normaaliin hintaan, jos normaalin yrityssopimuksen ehdot eivät enää täyty.

2.15.2 Tuettu yrityssopimus

Tuetun yrityssopimuksen kautta rekisteröitävillä jäsenillä on oikeus alennushintaan ECGYM:n ja Jäsenen työnantajan välisen sopimuksen mukaisesti. Yritys on velvollinen ilmoittamaan ECGYM:lle, jos jäsen ei ole enää yrityksen työntekijä. Ilmoituksen saatuaan ECGYM ilmoittaa jäsenelle yhden (1) kuukauden kuluessa, että tuetun yrityssopimuksen ehdot eivät ole enää käytettävissä ja että tästä lähtien Jäsen on velvollinen maksamaan kuukausittaiset jäsenmaksut. Samalla jäsenmaksu nostetaan normaaliin hintaan.

2.16 Alle 18-vuotiaiden jäsenyys.

2.16.1. 11-14-vuotiaat.

11-14-vuotiaille tarjotaan asianmukainen alennus jäseneksi liittymisen yhteydessä. 15 vuoden iästä alkaen kuukausittainen jäsenmaksu nousee ja 18 vuotta täyttäneillä jäsenmaksu on voimassa olevan hinnaston mukainen täysimääräinen maksu.

2.17 Opiskelijat ja eläkeläiset

Opiskelijoille ja eläkeläisille annetaan 10 -prosentin alennus harjoittelumaksujen osalta kulloinkin voimassa olemavasta listahinnasta.

3. JÄSENMAKSUT

3.1. Jäsenet maksavat kuukausimaksun, rekisteröintimaksun ja muut mahdolliset maksut ECGYMIN sovellettavien hintojen mukaisesti. Sama koskee vanhempaa tai huoltajaa tai muuta jäsenyydestä laillisessa vastuussa olevaa henkilöä Jäsenyyssopimuksen mukaisesti. ECGYM laskuttaa jäsenyyttä etukäteislaskutuksena niin, että tulevan kuun harjoitusmaksu erääntyy edellisen kuun aikana.

3.2. Kuukausimaksu maksetaan sovittuna ajankohtana toistuvasti ja poikkeustapauksissa liittymisen yhteydessä erityisehtoja sovellettaessa. Jäsen on velvollinen varmistamaan, että jäsenmaksut maksetaan ajallaan, ja hänen on otettava yhteyttä ECGYM:lle, jos maksupyyntöä ei tule.

3.3. Jäsen on velvollinen tekemään tarvittavan sopimuksen pankkinsa kanssa automaattisesta kuukausittaisesta jäsenmaksun maksamisesta ECGYM:lle. Jäsenen on aina varmistettava, että määritetty käyttövara kattaa laskun summan ja että maksu suoritetaan eräpäivään mennessä. Jos Jäsen ei halua käyttää automaattista maksupalvelua tai jos Jäsenen pankki ei ole vahvistanut palvelua ECGYM:lle kuukauden 3. päivään mennessä, Jäsenelle lähetetään paperilasku kertyneestä maksusta.

3.4. Jos Jäsen ei maksa eräpäivään mennessä, maksutavasta huolimatta, hänelle lähetetään perintäkirje uudella eräpäivällä. Maksun viivästyessä ECGYM:llä on oikeus veloittaa kulut ja korkoa perintälain, korkolain ja muun sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

3.5. Jos Jäsen on muulla tavoin laiminlyönyt maksun ja saa maksumuistutuksen, ilmoituksen perinnästä tai perintäkirjeen ulkoiselta perintätoimistolta, maksettaessa on käytettävä ulkopuolisen perintätoimiston laskun tietoja.

4. JÄSENEN VELVOLLISUUDET

4.1. Jäsen sitoutuu:

4.1.1. Perehtymään ja noudattamaan ECGYMIN sääntöjä ja muita ECGYM:n asettamia palveluntarjoamiseen liittyviä ehtoja. Säännöt ja ehdot ovat nähtävissä nettisivuillamme www.ecgym.fi

4.1.2. Jäsenen on ilmoitettava ECGYM:lle yhteystietojensa/maksutietojensa muutoksista. Tämä koskee nimen, osoitteen, sähköpostiosoitteen, puhelinnumeron ja kaikkien muiden asiaankuuluvien tietojen muutosta. Ilmoitus on tehtävä viipymättä.

4.1.3. Jäsenen on ilmoitettava ECGYM:lle sellaisista olosuhteiden muutoksista, joiden seurauksena Jäsen ei enää ole oikeutettu saamaan tiettyä alennusta. Ilmoitus on tehtävä viipymättä.

4.1.4. Rekisteröimään jäsenkorttinsa liikuntakeskukseen saapuessaan, ennen kuin Jäsen käyttää ECGYM-keskusta. ECGYM:llä on oikeus pyytää Jäsentä esittämään henkilöllisyystodistuksen.

4.1.5 ECGYM:lle on ilmoitettava jäsenkortin katoamisesta mahdollisimman pian. Tällöin ECGYM sulkee kadonneen jäsenkortin ja antaa uuden jäsenkortin. Saadessaan uuden jäsenkortin Jäsenen on maksettava kortin korvaamismaksu voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

4.1.6 Jäsen on velvollinen säilyttämään jäsenkorttia huolellisesti niin, ettei kukaan muu pääse käyttämään sitä. ECGYM:lle on ilmoitettava epäillystä väärinkäytöksestä mahdollisimman pian.

5. HENKILÖTIEDOT, MARKKINOINTI JA VIESTINTÄ

5.1. ECGYM käsittelee Jäsenen henkilötietoja rekisteriselosteemme ja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

5.2. Jäsen hyväksyy sen, että ECGYM ja muut samaan konserniin kuuluvat yritykset rekisteröivät, tallentavat ja käyttävät henkilötietoja (nimi, henkilötunnus, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, valokuva, maksutiedot ja vastaavia tietoja) ja Jäsenen ECGYM:n palveluiden käyttöä koskevia tietoja jäsentilin hallintaan liittyen, mukaan lukien ECGYM:n palveluita koskevat tiedot.
Jäsen hyväksyy sen, että ECGYM voi tallentaa tietoja treenihistoriasta voidakseen seurata Jäsenen toimia. Jäsen voi myös lisätä omia treenaamistietoja, jotka tallennetaan samalla tavalla. Tässä treenihistoriatiedoilla tarkoitetaan tietoja eri ECGYM liikuntakeskuksissa käyntien määrästä ja laadusta.

5.3. Jäsen voi perua suostumuksensa treenihistoriansa käyttöön ja pyytää, että historiatiedot poistetaan. ECGYM vahvistaa tietojen poistamista koskevan ilmoituksen vastaanottamisen.

5.4. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman Jäsenen kirjallista lupaa, ellei kyseessä ole laillinen tiedustelu, maksujen perintä, vakuutuskorvaus tai kirjanpitotarkoitukset tai muu vastaava tiedustelu, jolle on laillinen peruste.

5.5. Tekemällä Jäsenyyssopimuksen Jäsen hyväksyy sen, että ECGYM voi ottaa Jäseneen yhteyttä millä tahansa viestintämenetelmällä, sähköinen viestintä mukaan lukien (sähköposti, tekstiviestit, multimediaviestit, jne.) tiedottamistarkoituksessa ja/tai kertoakseen kampanjoista ja muista tarjouksista ajankohtaisen lainsäädännön mukaisesti. Jäsen voi peruuttaa suostumuksensa vastaanottaa markkinointitiedusteluita ottamalla yhteyttä ECGYMiin.

5.6. ECGYM lähettää jäsenyyttä koskevia tietoja ensisijaisesti Jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai kotiosoitteeseen.

6. JÄSENYYSSOPIMUKSEN IRTISANOMINEN JA MUUTTAMINEN

6.1 Jäsenellä on oikeus irtisanoa Jäsenyyssopimus (peruuttamisoikeus) ilmoittamalla siitä ECGYM:lle kahden (2) viikon kuluessa Jäsenyyssopimuksen allekirjoittamisesta, katso kuluttajansuojalaki 6 luvun 14 pykälä. Jäsen voi käyttää tätä varten irtisanomislomakettamme, joka löytyy verkkosivuiltamme. Tätä sovelletaan vain silloin, jos jäsenyyssopimus tehdään muualla kuin ECGYM-keskuksessa. Kun jäsen hyödyntää peruuttamisoikeuttaan, ennakkoon suoritetut maksut palautetaan (pl. henkilökohtaiset liikuntaedut). Jäsenen on osoitettava, että peruuttamisoikeutta on käytetty sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

6.2. Jäsenyys voidaan irtisanoa milloin tahansa. Jäsenyys on toistaiseksi voimassa oleva. Irtisanomisaika on yksi (1) kalenterikuukausi, jolloin irtisanominen tulee voimaan seuraavan kuukauden lopussa.

6.2.1. Kampanjaa ei voida irtisanoa kesken kampanjaan sisältyvän alennuskauden aikana. Kampanjoita ja lisäpalveluita irtisanottaessa sovelletaan yhden (1) kuukauden irtisanomisaikaa. Kampanjoiden ja lisäpalveluiden irtisanominen tulee voimaan seuraavan kuukauden lopussa (kohta 6.2 mukaisesti). Mikäli kampanjaa tai lisäpalvelua ei irtisanota, sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana.

6.2.2. Alennusoikeuden poistuminen ei oikeuta irtisanomaan sopimusta ennen sitovan sopimusajan päättymistä.

6.3. Jäsenyys voidaan irtisanoa kirjallisesti. Kirjallisia irtisanomisen vaihtoehtoja ovat sähköposti, yhteyslomake tai kirje. ECGYM vahvistaa sähköpostilla tai kirjeitse, että irtisanoutuminen on vastaanotettu, 30 päivän kuluessa irtisanoutumisen vastaanottamisesta. Jäsenen täytyy voida osoittaa, että irtisanominen on tehty. Mikäli Jäsen ei jostain syystä ole saanut irtisanomisesta ECGYM kirjallista vahvistusta määräajassa, tulee Jäsenen ottaa välittömästi yhteyttä ECGYMiin asian selvittämiseksi.

6.4. Jos ECGYM on sitä mieltä, että harjoittelun jatkaminen aiheuttaisi huomattavan haittavaikutusten riskin Jäsenen terveydelle, Jäsenyyssopimus voidaan irtisanoa. ECGYM voi vaatia kirjallisen terveydenhuoltopalveluiden tuottajan lausunnon, jossa se ottaa vastuun lausunnosta Jäsenen kyvystä kuntoilla ECGYM:llä. Jos jäsenyys irtisanotaan, Jäsenelle maksetaan takaisin mahdollinen ennakkoon maksettu osuus jäsenmaksusta.

6.5. ECGYM:llä on oikeus muuttaa jäsenyysmaksuja, muita maksuja ja ehtoja.

6.5.1. Jäsenyysmaksuja muutettaessa ECGYM pidättää oikeuden muuttaa voimassa olevien sopimusten hintoja vuosittain kuluttajahintaindeksin mukaisesti ilman ennakkoilmoitusta. Muissa hinnanmuutoksissa ECGYM:n on ilmoitettava muutoksesta vähintään yksi (1) kuukausi etukäteen sähköpostilla tai tekstiviestillä. Hinnanmuutos tulee voimaan yhden (1) kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä ensimmäisestä muutoskuukaudesta lukien.

6.6. ECGYM pidättää oikeuden siirtää Jäsenyyssopimuksen toiselle yritykselle ja siirtää jäsenyyteen liittyvät automaattista maksua koskevat tiedot. Tällaisten muutosten tapauksessa ECGYM ilmoittaa muutoksesta vähintään yksi (1) kuukausi etukäteen sähköpostilla tai tekstiviestillä. Muutos tulee voimaan yhden (1) kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä ensimmäisestä muutoskuukaudesta lukien.

6.7. ECGYM pidättää oikeuden muuttaa ilman ennakkoilmoitusta muita kuin lausekkeen 6.5.1 mukaisia maksuja.

6.8. ECGYM:llä on oikeus jäädyttää jäsenyys tietyksi ajaksi tai irtisanoa Jäsenyyssopimus välittömästi, jos Jäsen rikkoo Jäsenyyssopimusta olennaisella tavalla. Olennaisia rikkomuksia ovat muun muassa seuraavat:

6.8.1. Kuukausittaisen jäsenmaksun ja muiden maksujen maksamatta jättäminen perintäkirjeestä tai muusta muistutuksesta huolimatta.

6.8.2. ECGYM:n virallisten sääntöjen rikkominen

7. HENKILÖVAHINKO, SÄILYTYS JA VASTUU VARKAUSTAPAUKSESSA

7.1. Jäsen kuntoilee aina omalla vastuullaan. ECGYM ei vastaa mistään vammoista, joita Jäsen saa ECGYM-keskuksessa ollessaan. Vastaavaa vastuunrajoitusta sovelletaan muissa ECGYM käytössä olevissa kuntoilutiloissa.

7.2. Jäsen on velvollinen käyttämään omaa riippulukkoa säilyttäessään henkilökohtaista omaisuuttaan keskuksessa olevassa kaapissa. Jos Jäsen jättää tavaroitaan ECGYM-keskuksessa olevaan kaappiin normaalin sulkemisajan jälkeen, ECGYM:llä on oikeus murtaa Jäsenen lukko ja ottaa tavarat talteen. Jäsenen on haettava talteen otetut tavarat kahden viikon kuluessa. ECGYM ei vastaa tällaisen omaisuuden menetyksestä eikä mainittuna säilytysaikana.

7.3. ECGYM ei vastaa Jäsenen ECGYM-keskukseen tuoman henkilökohtaisen omaisuuden varkaudesta tai muusta katoamisesta. Tätä lauseketta sovelletaan huolimatta siitä, onko omaisuus lukittu tavalliseen kaappiin vai arvoesinekaappiin tai vastaavaan.

8. VASTUUNRAJOITUS, SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ, RIITA-ASIAT JA OIKEUDENKÄYTTÖALUE

8.1. ECGYM ei vastaa estävistä tai rajoittavista olosuhteista, jotka rajoittavat Jäsenen ECGYM:n kuntoilutilojen käyttöä, kun olosuhteet eivät ole ECGYM:n hallittavissa eikä ECGYM ole voinut ennakoida tai ratkaista kyseisistä olosuhteista johtuvia seurauksia (ylivoimainen este).

8.2. Jäsenyyssopimuksessa sovelletaan Suomen lainsäädäntöä.

8.3. Jäsenen ja ECGYM:n väliset riita-asiat pyritään ratkaisemaan sovittelemalla. Mikäli tämä ei ole mahdollista, kumpi tahansa Osapuoli voi viedä riita-asian tuomioistuimen käsiteltäväksi.


SOPIMUSEHDOT ASTUVAT VOIMAAN 24.04.2020.

HELSINKI EAST CITY GYM OY